Contact Us on Social Media

Barreeffamoota Magaalaa Keessatti Maxxanfaman Sirreessuun Jalqabameera!
===============//=================
Waajjirri Aadaa fi Turizimii Bul/Mag/Adaamaa Labsii lakk. 199/2008 keeyyata 1 , 2 fi qajeelfama Biiroo Aadaa fi Turizimii lakk. 5/2009 bu’uureffachuudhaan Taappeellaawwanii fi gabateewwan beeksisaa dhaabbilee adda addaa sirreessuuf hojjechaa jira.
Taappeellaa fi Gabateewwan Beeksisaa maxxanfaman qajeelfama,safuu fi duudhaa ummatichaa, akkasumas #Afaan ifaa fi bifa mul’achuu danda’uun barraa’uu qaba. Dhaabbilee qajeelfama kanaan ala barreessanii maxxansanii argaman irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fudhatamaa jira. Manni nyaataa "Hannaa" jedhu kunimmoo dhuguma hojii hannaatti bobba'eera taanaan seeraan gaafatamuu qaba!

 

Waajjiraalee magaalota Oromiyaa kanneen biroo keessa jiranis tarkaanfii walfakkaataa fudhatu jennee eegna. 

 Image may contain: 2 people, outdoor

 

Add comment


Security code
Refresh