Contact Us on Social Media

Gadaa bus

DHAABBILEE TUMSAA ENDOWMENT
(Kiyya Hararghe'tiin)
========================

1. Biiftuu Aduunyaa Busness Share Company (export & Import)
~ Bunaa fi Saliixa gara biyya alaatti eerga
~ Zaayita nyaataa biyya alaa irraa gara Itoophiyaa galcha
~ Qooricha namaa fi Beelladaa gara biyyaa galcha
~ Meeshaalee Yaalaa gara biyyaa galcha
~ Sollaarii gosa hunda gara biyyaa galcha
~ Cash Register (Oromia fi Finfinnee keessatti) kan dhiyeessuu fi raabsu, akkasumaas
~ Jimaa (caatii) biyya Jibuutitti eerga.

2. Dhaabbata Geejjiba Gadaa 
~ Bara 2006 hundaa’e Konkolaataa Fee’iinsa 24’n hojjachaa kan turee fi yeroo ammaa 30 gara biyyaa kan galan yeroo tahu, walumaagalatti Konkolaataa Fee’iinsaa 54 qaba.
~ Konkolaataa Ummataa (Gadaa Bus) 36 keessaa 20 booruu hojii kan eegalan yeroo tahu, 16 immoo yeroo ittii aanutti bittaan isaanii raawwatamee hojii kan eegala tahu.

3. OBM Constaruction share Company 
Konistrakshiinii sadarkaa 1ffaa dha.
~ Hidha Lagaa hojjata
~ Daandii Hojjata
~ Real State hojjata
~ Gamoo guddicha magaalaa Diredawaa (Dire Dawa Moll) Miliyoona 200 isaatuu hojjachaa jira.

4. Western Poultry Farm (Baddallee Poultry Farm)
~ Qr. Miliyoona 20 baasii godhee hojjachaa jira, hojjattoota 51 qaba.
~ Hanqaaquu, Cuucuu fi lukkuu nyaataaf tahan oomishuun kan dhiyeessuu dha

5. JIITUU & BURQAA Marble 
~ Jitu Marble (Mandii Branch) Kapiitaala Mil. 130 socho’aa jiru
~ Burqa Marble (Ciroo Branch) Kapitaalaa Mil. 130 Socha’aa jiru. 
Lamaan isaaniyyuu xumura bara kanaatti gara oomishuutti ni cehu.

6. TBO Printing 
Eerga Hundaa’ee waggaa 3 kan tahe Kapitaallii isaa miliyoona 360’n kan jalqabamee fi Magaalaa Galaanitti Gamoo isaa ijaaree xumuramee jira. Yeroo muraasa booda hojii kan eegalu taha!

HOGGANTOONNI:-
1. Dr. Workneh Gebeyehu Walittii Qabaa Boordii Endowment TUMSAA
2. Obbo Abarraa Hayiluu Hojii Gaggeessaa Ol'aanaa

HORAA BULAA!!!!

Credit to Kiyya Hararghe 

 

Add comment


Security code
Refresh